Maatschappelijke zetel:

Rue des Praules, 16

5030 Gembloux

BTW: BE 0828.401.279

RPM Luik, Divisie Namen

 

Ons privacybeleid is erop gericht om op een duidelijke en transparante manier de aard van de persoonlijke gegevens die we verzamelen bloot te leggen, evenals om de behandeling van de persoonlijke gegevens toe te lichten. Het beleid is van toepassing op elke persoon die betrokken is bij een transactie met STRUBE BELGIUM, hetzij in eigen naam hetzij als vertegenwoordiger van een rechtspersoon (bv. een bedrijfsleider, een wettelijke vertegenwoordiger, operationeel personeel, enz. ....)

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan ten allen tijde door STRUBE BELGIUM worden gewijzigd of aangevuld, in het bijzonder met het oog op de naleving van wetgevende, regelgevende, jurisprudentiële (geheel van juridische uitspraken) of technologische ontwikkelingen. In dat geval wordt de datum van de update duidelijk aangegeven aan het begin van dit beleid. Deze wijzigingen verbinden de gebruiker zodra ze online worden geplaatst. Het is daarom passend dat de gebruiker regelmatig dit beleid van vertrouwelijkheid en gebruik van cookies raadpleegt om meer te weten te komen over mogelijke wijzigingen.

1. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE VAN DE HANDELING

De verantwoordelijke is STRUBE BELGIUM, geregistreerd bij KBO onder nummer 0828.401.279, met maatschappelijke zetel te 5030 Gembloux, Rue des Praules, 16 Telefoon +32(0)81/600 699, e-mail: info@strube.be.

2. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

We verzamelen gegevens van of over u uit de volgende bronnen:
- De website https://www.dewulfagro.be gelinkt met https://www.strube.be en de minisites die we beheren op sociale netwerken van derden zoals de Facebookpagina Strube Belgium, twitter, LinkedIn, …)
- Mobiele applicaties beheerd door of voor STRUBE BELGIUM, zoals smartphone-apps.
- E-mail, sms en andere elektronische berichten tussen u en STRUBE BELGIUM.
- Oproepen naar onze diensten.
- Offline afgedrukte formulieren en andere formulieren die we verzamelen via e-mail, promoties, evenementen, enz.
- Interacties met onze advertenties. (Als u bijvoorbeeld een interactie aangaat met een van onze advertenties op een site van derden, ontvangen we mogelijk informatie over die interactie.)
- Gegevens uit andere bronnen, zoals sociale netwerken van derden (zoals Facebook, Google, ...) of marktonderzoek (behalve bij anonieme antwoorden), derden, bedrijven van de STRUBE Groep D & S, openbare bronnen en de gegevens die we ontvangen wanneer we de controle over een ander bedrijf overnemen.

3. SOORT VERZAMELDE GEGEVENS

3.1. Persoonlijke gegevens. Dit omvat alle informatie die u ons verstrekt en waarmee wij contact met u kunnen opnemen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, contactgegevens sociaal netwerk of telefoonnummer.

3.2. Technische informatie over uw computer/mobiel apparaat. Alle informatie op uw computer of een ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of een van onze mobiele toepassingen, zoals het internetprotocol (IP), het adres dat wordt gebruikt om uw computer of ander apparaat met internet te verbinden, uw type besturingssysteem, evenals het type en de versie van uw webbrowser. Als u onze website of een STRUBE BELGIUM-applicatie opent via een mobiel apparaat, bevat de verzamelde informatie ook, indien geautoriseerd, de unieke identificatiecode gekoppeld aan uw mobiele apparaat, de advertentie-ID, de geolocatie en andere soortgelijke gerelateerde gegevens gelinkt aan het mobiele apparaat.

3.3. Marktstudies. Dit omvat informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring rond het gebruik van onze producten en diensten.

3.4. Informatie over sociale netwerken van derden. Dit is alle informatie die u openbaar deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk (zoals Facebook) en die toestaat dat het externe sociale netwerk dit met ons deelt. Bijvoorbeeld uw basisgegevens (naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikersnaam, vriendenlijst, enz.) en alle andere informatie of activiteit die u het sociale netwerk toestaat te delen. We ontvangen uw profielinformatie van het externe sociale netwerk (of een deel ervan) elke keer dat u een STRUBE BELGIUM web toepassing op een extern sociaal netwerk zoals Facebook downloadt of ermee werkt, wanneer u een netwerkfunctie gebruikt die is geïntegreerd in de sites https://www.dewulfagro.be gelinkt met https://www.strube.be (zoals Facebook Connect), of wanneer u met ons communiceert via een extern sociaal netwerk. Voor meer informatie over hoe uw informatie van een extern sociaal netwerk wordt verkregen door STRUBE BELGIUM, of om u te verzetten tegen het delen van dergelijke informatie, moet u de website van het relevante sociale netwerk van derden bezoeken.

3.5. Informatie over betaling en financiën. Alle informatie die we nodig hebben om aan een aanvraag te voldoen of die u gebruikt om zaken te doen met STRUBE BELGIUM, zoals uw creditcard- of bankpasgegevens (naam van de kaarthouder, kaartnummer, datum vervaldatum, enz.) of andere vormen van betaling (indien beschikbaar). In ieder geval beheren wij of onze betalingsdienst de betalings- en financiële informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetten, voorschriften en beveiligingsnormen.

3.6. Oproepen naar onze diensten. Communicatie met een van onze diensten kan worden geregistreerd of beluisterd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om lokale operationele redenen (bijvoorbeeld voor kwaliteits- of trainingsdoeleinden). U ontvangt een melding wanneer uw oproep aan het begin van het gesprek wordt opgenomen.

3.7. Gevoelige persoonlijke informatie. We verwerken geen gevoelige gegevens. In het geval dat we gevoelige gegevens moeten verwerken, zal dit alleen voor marketingdoeleinden zijn en als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Ten slotte, als we persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken, zullen we ons op de volgende juridische gronden baseren: (i) opsporing en preventie van criminele activiteiten (inclusief fraudepreventie); en (ii) naleving van toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen ...).

3.8. Persoonlijke gegevens van kinderen We zullen niet bewust persoonlijke gegevens verzamelen van kinderen onder de 13 jaar. Als we echter vaststellen dat dergelijke persoonlijke gegevens onopzettelijk zijn verzameld, zullen we deze onmiddellijk verwijderen. STRUBE BELGIUM kan echter met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, persoonsgegevens van kinderen onder de 13 jaar rechtstreeks verkrijgen van de ouder of wettelijke voogd.

4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
- om uw aanvragen te beantwoorden
- om nieuwe producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen
- om de efficiëntie te verbeteren
- met uw toestemming (indien nodig) om u informatie over de goederen of diensten te verstrekken (bv. marketingcommunicatie, campagnes of promoties). Om dit te doen, gebruiken we e-mails, advertenties, sms-berichten, telefoontjes en mailing per post, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving. Sommige van onze campagnes en promoties vinden plaats op de website en / of sociale netwerken van derden. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, wat betekent dat u bezwaar kan inbrengen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden.
- om u de producten en diensten die u mogelijks interesseren aan te bieden.
- om u advertenties aan te bieden en met u te communiceren op sociale netwerken van derden. Om meer te weten te komen over hoe deze functies werken, welke profielgegevens we over u verkrijgen en hoe u bezwaar kan inbrengen tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens, moet u het privacybeleid van de relevante sociale netwerken van derden doornemen.
- om met uw toestemming (indien nodig) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, wat betekent dat u voor dit doel bezwaar kan inbrengen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
- om onze bezittingen en onze mensen te beschermen,
- om een enquête of marktonderzoek uit te voeren of de effectiviteit van advertentiecampagnes te evalueren.

5. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

STRUBE BELGIUM gebruikt geautoriseerde service providers om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. STRUBE BELGIUM garandeert de uitvoering door de werknemers met gepaste garanties en de naleving van de strikte voorwaarden op gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming.

In het geval dat de ontvangers van uw persoonlijke gegevens zich buiten een land van de Europese Unie bevinden, zal STRUBE BELGIUM ervoor zorgen dat de ontvanger voldoet aan de principes van het "Privacybeleid" in de Verenigde Staten of door te eisen van de ontvanger om de reeks EU (contractuele) modelclausules te ondertekenen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, om te zorgen voor een gepaste bescherming van persoonsgegevens bij grensoverschrijdende overdrachten.

Derden met wie wij uw persoonlijke gegevens delen, zijn:
- Onze serviceproviders zoals onze IT-providers, de websiteontwikkelaar, ondersteunende diensten en promoties, enz.). Ze zijn alleen geautoriseerd om namens u toegang te hebben tot uw persoonlijke gegevens en deze te gebruiken en om de specifieke taken uit te voeren die wij hun hebben gevraagd uit te voeren, op basis van onze instructies. Ze zijn verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
- Derden, (i) indien opgelegd door de wet, (ii) in reactie op een gerechtelijke procedure, (iii) in antwoord op een verzoek van een relevante wetshandhavingsinstantie, (iv) om onze rechten, om onze privacy, onze veiligheid of onze eigendommen, of die van het grote publiek te beschermen, (v) om de bepalingen en voorwaarden van een contract of onze website te handhaven, of (vi) in de context van een overname of van een fusie.

We geven geen licentie of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden. Met uw toestemming (indien nodig) delen wij uw persoonlijke gegevens met onze groep STRUBE D & S bedrijven gevestigd in Europa.

6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We nemen alle nodige stappen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt voor de tijd die overeenkomt met het doeleinden zoals weergegeven in punt 4. i) tijdens de duur van onze zakelijke relatie en indien u uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden niet hebt ingetrokken; ii) uw persoonlijke gegevens nodig zijn voor elk ander doel dat wordt beschreven in dit privacybeleid en we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben; of (iii) voor de periode die is voorgeschreven voor fiscale doeleinden of noodzakelijk om onze rechten te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren als wettelijk bewijs in geval van een geschil. De bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens is daarom niet algemeen en kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden.

7. BEWAREN EN OPSLAAN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We hanteren verschillende en nodige maatregelen en normen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, inclusief technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, verkeerd gebruik, wijziging, onwettige of onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies van gegevens, zowel online als offline. Deze beveiligingen zijn echter niet van toepassing op informatie die u deelt in openbare ruimte, bijvoorbeeld op sociale netwerken van derden. We slaan uw persoonlijke gegevens op in besturingsomgevingen die voldoende veiligheidsmaatregelen treffen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. We vragen u echter om in acht te nemen dat, ondanks onze inspanningen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen mogelijke risico's en blootstellingen, er geen absolute veiligheid is in de online wereld. Daarom zijn wij verplicht onze inspanningen op het gebied van computerbeveiliging te ondersteunen, evenals de maatregelen die nodig zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen. Bijvoorbeeld door op onze website geen bijzonder gevoelige of niet-vereiste gegevens te vermelden in de gevraagde context, door sterke wachtwoorden te nemen, door uw wachtwoord niet aan anderen door te geven, en we raden aan u af te melden elke keer dat u de computer verlaat ...)

8. UW RECHTEN OP UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, die u kan uitoefenen door het formulier in te vullen dat is aangepast aan uw verzoek.

8.1. Recht van toegang tot en communicatie van gegevens

U, uw opvolgers, vertegenwoordigers en/of familieleden hebben het recht op toegang tot, herziening en verzoek van een fysieke of elektronische kopie van de informatie die over u wordt bewaard. U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de bron van uw persoonlijke gegevens. Omwille van de beveiligings- en vertrouwelijkheidsverplichting van STRUBE BELGIUM bij de verwerking van persoonlijke gegevens, wordt uw verzoek echter verwerkt op voorwaarde dat u een identiteitsbewijs voorlegt, door middel van een scan van uw geldige identiteitskaart (indien gevraagd via ons speciaal elektronisch formulier) of een ondertekende kopie van uw geldige identiteitskaart.

Als de gevraagde informatie wordt verstrekt door een andere persoon dan u, zonder dat het bewijs wordt geleverd dat het verzoek namens u is gedaan, wordt de aanvraag afgewezen. STRUBE BELGIUM deelt u mee dat het gerechtigd is, indien nodig, zich te verzetten tegen duidelijk onredelijke verzoeken (door hun aantal, hun repetitieve of systematische aard). Om u te helpen bij uw aanpak, vragen wij u om uw schriftelijke aanvraag in te dienen door het formulier toegangsrecht in te vullen en terug te sturen naar het postadres vermeld in punt 1, of naar het e-mailadres info@strube.be

8.2. Recht om gegevens te corrigeren

Onder dit recht staat de wet u toe om een rechtzetting, update, blokkering of verwijdering van gegevens over u aan te vragen die mogelijk onjuist, onvolledig of achterhaald zijn. U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot de bestemming van persoonlijke gegevens na uw overlijden. In dit geval kunnen de erfgenamen van een overledene de nodige updates aanbrengen. Om u te helpen bij uw aanvraag, vooral als u dit wil toepassen, voor uw eigen rekening of namens een van uw overleden familieleden, vragen wij u om uw schriftelijke verzoek in te dienen door het meldingsformulier in te vullen en terug te sturen naar het postadres vermeld in punt 1, of naar het e-mailadres info@strube.be

8.3. Recht op bezwaar

De uitoefening van dit recht is alleen mogelijk in een van de twee situaties: - wanneer de uitoefening van dit recht op legitieme gronden berust; - of wanneer de uitoefening van dit recht bedoeld is om te voorkomen dat de verzamelde gegevens worden gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden. Om u te helpen bij uw bezwaar, vragen wij u om een schriftelijk verzoek in te dienen door het bezwaarformulier in te vullen en terug te sturen naar het postadres vermeld in punt 1, of naar het e-mailadres info@strube.be

8.4. Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om de overdracht van bepaalde persoonlijke gegevens te vragen, rechtstreeks aan u of aan een ander bedrijf. Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die wij elektronisch verwerken, hetzij met uw toestemming of op basis van een contract met u. Waar technisch mogelijk, zullen we uw persoonlijke gegevens overdragen.

8.5. Recht om te worden vergeten

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen als:
• We deze niet langer nodig hebben voor de oorspronkelijke doeleinden;
• U uw toestemming intrekt;
• U protesteert tegen het sturen van commerciële berichten;
• Wij uw persoonlijke gegevens op illegale wijze gebruiken;
• Een EU-wet of een lidstaat van de Europese Unie eist dat STRUBE BELGIUM uw persoonlijke gegevens verwijdert. Hou er echter rekening mee dat we mogelijk een aantal van uw persoonlijke gegevens moeten bewaren nadat u om verwijdering heeft gevraagd om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen. Het is mogelijk dat we volgens de toepasselijke wetgeving zijn toegestaan om enkele van uw persoonlijke gegevens te bewaren om zakelijkheden te verwerken.

9. TIJD VAN ANTWOORDEN

STRUBE BELGIUM verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan een maand na ontvangst van uw aanvraag, te antwoorden op uw aanvraag om toegang, rechtzetting, verzet of elk ander aanvullend verzoek om informatie.

10. KLACHT BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEIT

Als u denkt dat STRUBE BELGIUM zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet nakomt, kan u een klacht of een verzoek richten tot de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel,
Tel. +32 (0) 2 274 48 00, contact@apd-gba.be, website: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/.

laatste update 12 december 2019

Cookies policy